LU XIANGYOU
Mao Zedong at a reception in Beijing

1962 / 2006
black and white photograph
20 x 24 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Mao Zedong at the Tian An Men rostum

1967 / 2006
color photograph
23.75 x 14.125 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Liu Shaoqi, Zhou Enlai, Zhu De, Dong Biwu, He Long, Guo Moruo, Xi Zhongxun, Fu Zuoyi and Bao Erhan at Capital Airport

1961 / 2006
black and white photograph
20 x 24 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Zhu De, Song Qingling meet foreign guests at the Capital Airport

1959 / 2006
black and white photograph
20 x 24 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Zhou Enlai and Liu Shaoqi have a photo with actors after attending a show with foreign guests

1959 / 2006
black and white photograph
20 x 24 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Zhou Enlai with Song Qingling

1961 / 2006
black and white photograph
10 x 12 inches
edition of 50
LU XIANGYOU
Zhou Enlai in Beijing

1961 / 2006
black and white photograph
12 x 10 inches
edition of 50
LU XIANGYOU
Deng Xiaoping swimming in Dalian Bangzhui Island

1983 / 2006
color photograph
20 x 24 inches
edition of 10
LU XIANGYOU
Deng Xiaoping having a vacation with his family in Dalian Bangzhui Island

1983 / 2006
black and white photograph
10 x 12 inches
edition of 50
LU XIANGYOU
Deng Xiaoping by the seaside of Bangzhui in Dalian

1983 / 2006
color photograph
12 x 10 inches
edition of 50
LU XIANGYOU
Deng Xiaoping after swimming in Dalian Bangzhui Island

1983 / 2006
color photograph
12 x 10 inches
edition of 50
LU XIANGYOU
Deng Xiaoping by the seaside of Bangzhui in Dalian

1983 / 2006
color photograph
20 x 24 inches
edition of 10