LU XIANGYOU
Deng Xiaoping swimming in Dalian Bangzhui Island

1983 / 2006
color photograph
20 x 24 inches